ЕКО акција

📣 Јавен повик

Почитувани,

Во рамките на ЕКО секцијата за денот на пролетта 21 март се предвидени неколку активности во кои ќе бидат вклучени сите ученици и вработени при ООУ “Даме Груев”с.Ерџелија. Како дел од активностите е и чистење на училишниот двор и надвор од него, па поради тоа ги повикуваме сите жители од месното население кои се во можност да се вклучат во акцијата.

Акцијата ќе биде евидентирана од Новинарскиот клуб на училиштето.