Биологија 8 Одделение

Повторување за:

Органски системи кај човек

1.Потполни ја табелата со карактеристиките на органски системи кај човек:

Систем за дишење Систем за варење Систем за излачување
     

2. Преку цртеж претстави 6 органски системи и означи ги нивните делови!

ЧЕК ЛИСТА ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ

Штиклирај го твојот одговор:

Р.Б. Цели на часот целосно делумно Со помош
1. Набројува карактеристики на органски системи      
2. Црта органски системи и означува нивни делови      
3. Објаснува за делови на секој органски систем