И во ПУ „Даме Груев“ с.Пеширово, пригодно одбележани денот на пролетта, на екологијата и на водата

Во подрачното училиште „Даме Груев“ во с.Пеширово се одржаа низа активности за одбележување на 21 март, денот на пролетта, на екологијата, како и 22 март – денот на водата.Учениците испратија силни пораки за добросостојба на сите на планетата Земја и научија нешто повеќе за значењето на чистата вода како основа за одржување на целиот жив свет.Тие изработија хамер со еколошки пораки, правеа венчиња со гласникот на пролетта и цртаа на еко теми.Потоа учествуваа на училишниот крос во дворот на училиштето.На 22 март учениците следеа и учествуваа на едукативни активности на тема вода,а по спроведените активности самите даваа свои предлози за штедење и незагадување на водата.